in

Άμεσα η προκήρυξη του διαγωνισμού Πλοιάρχων και Μηχανικών απευθείας κατάταξης από το Αρχηγείο ΛΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο τα οποία αναφέρονται σε «προχειρότητες» τα οποία μας κίνησαν το ενδιαφέρον σχετικά με την σκοπιμότητα έκδοσης της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την απευθείας κατάταξη 105 Αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνητών και Μηχανικών, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο και κύκλοι του Αρχηγείου, μας επεσήμαναν ότι ακολουθείται πιστά η διαδικασία, που προβλέπεται από τον νόμο. Ειδικότερα διευκρίνισαν ότι:

1. Με το άρθρο 3 του Ν. 3079/02 (όπως ισχύει) προβλέπεται η απευθείας κατάταξη Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού (όπως Μηχανικοί-Ναυπηγοί κλπ.), Οικονομικού, Νομικού, Υγειονομικού, Ιερέα. Με τον ν. 4676/20 (άρθρα 19 και 20) προστέθηκαν στις πιο πάνω κατηγορίες και οι αξιωματικοί Ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού ήτοι Πτυχιούχοι ΑΕΝ, Πλοίαρχοι και Μηχανικοί, πάσης Τάξεως με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Η ανάγκη πρόσληψης Διπλωματούχων Πλοιάρχων και Μηχανικών στο Λιμενικό Σώμα καθίσταται επιτακτική λόγω έλλειψης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις εν λόγω ειδικότητες, σε συνδυασμό με την προμήθεια σημαντικού αριθμού νέων πλωτών μέσων που βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα θα αυξηθεί τη δύναμη του στόλου περί τα 45 νέα πλωτά μέσα μέχρι το 2023.

3. Όπως αντίστοιχα προβλέπεται ήδη από τις διατάξεις του ν. 3079/2002 ταχύρυθμη εκπαίδευση για τις λοιπές ειδικότητες Αξιωματικών απευθείας κατάταξης, ο χρόνος φοίτησης των Αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού προσδιορίστηκε στους τέσσερις μήνες καθώς έχουν ήδη εξοικείωση με το θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω του αντικειμένου των σπουδών τους και της θαλάσσιας Υπηρεσίας που έχουν διανύσει. Με δεδομένο αυτό, η εκπαίδευσή τους, η οποία θα καθορισθεί αναλυτικά στον υπό εκπόνηση Κανονισμό Εκπαίδευσης, θα βασιστεί ως επί το πλείστον στην στρατιωτική και αστυνομική αγωγή αλλά και στην εξοικείωσή τους με το ευρύ αντικείμενο της αποστολής του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας σχέδιο προεδρικού διατάγματος που θα ρυθμίζει τα θέματα βαθμολογικής εξέλιξης, ιεραρχίας και προαγωγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών.

5. Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών που επετεύχθη το 2020 σε σχέση με το 2019 άγγιξε το 83% γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πληρώματα των πλωτών μέσων που επιχειρούν αδιαλείπτως, από την Αλεξανδρούπολη ως τη Μεγίστη, 365 μέρες το χρόνο. Σίγουρα δεν ταιριάζει το σχόλιο τα σκάφη ‘’αναπαύονται’’ στο λιμάνι όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα καθώς εκ των πραγμάτων απαιτείται η επισκευή και η συντήρηση των μέσων.

6. Όσον αφορά την Αριθμ. Πρωτ.: 2421.1/9873/2021/08-02-2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 632), που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί προκήρυξη.

Αποτελεί υλοποίηση όσων επιτάσσει την παρ. 4β του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (όπως τροποποιήθηκε με το 20 του Ν.4676/20): «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισμού των μορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της υψομέτρησης και του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.»

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4γ του ιδίου άρθρου, η προκήρυξη αποτελεί διαφορετική κανονιστική πράξη, η οποία όταν εκδοθεί θα αναγράφει τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων ανά ειδικότητα, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού».

Αναμένουμε λοιπόν την έκδοση καταρχήν του π.δ. με το οποίο θα προσδιορίζεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών αυτών, γιατί οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξέλιξή τους μέσα στο Σώμα.

Είναι προφανές αλλά και έμμεσα προκύπτει, από αυτά που αναφέρουν αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ότι ο χρόνος έκδοσης της σχετικής προκήρυξης συναρτάται άμεσα
από τον χρόνο έκδοσης του προαναφερθέντος π.δ., που θα πρέπει να προηγηθεί.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ρυθμοί υλοποίησης των παραπάνω θα είναι ανάλογοι αυτών που επιτάσσουν οι ανάγκες και όχι αυτών που επιβάλλουν συνήθως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες…

Να δούμε…

limenikanea.gr

parapona-rodou.blogspot.com

Διαφήμιση