Αυτός είναι ο Νόμος που έκανε 153 χρόνια να εφαρμοστεί

Νομος εκανε 153 χρόνια να εφαρμοστεί

Για την ιστορία το Διάταγμα έχει ως εξής:

«Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α’. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β’. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.

Γ’. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ»

Διάβασε περισσότερα

Μαρίζα Ρίζου - Ανάμεσα στα άστρα

Νέο single Μαρίζα Ρίζου – Ανάμεσα στα άστρα – VIDEO

sofitel wine days 2018

Sofitel Wine Days 2018